ALGEMENE VOORWAARDEN

Op een bezoek aan het Bunkermuseum Wn 12H zijn de algemene bezoekersvoorwaarden van toepassing.


WAT U VAN ONS KUNT VERWACHTEN

Vriendelijke en behulpzame medewerkers


Cameratoezicht voor de veiligheid van onze bezoekers, collectie en het gebouw


Dat er soms foto’s worden gemaakt t.b.v. promotie
1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Het Bunkermuseum Wn 12H: de voor het publiek opengestelde ruimten en terreindelen in het Bunkermuseum Wn 12H, Kantonnierspad 1 Vlieland.

1.2 Bezoeker: een ieder die het Bunkermuseum Wn 12H betreedt voor het bezichtigen van een tentoonstelling, of op uitnodiging een receptie, congres, lezing of soortgelijke bijeenkomst bijwoont in Bunkermuseum Wn 12H.

1.3 Entreeticket: een ticket dat Bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten in het Bunkermuseum Wn 12H.

1.4 Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in het Bunkermuseum Wn 12H.

1.5 Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.

1.7 Functionarissen van het Bunkermuseum Wn 12H: alle natuurlijke personen die werkzaam zijn in en om het Bunkermuseum Wn 12H in opdracht van het Bunkermuseum Wn 12H.


2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers aan het Bunkermuseum Wn 12H en tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen waarvan het Bunkermuseum Wn 12H in het kader van haar doelstelling gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt.

2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, in het geval van exclusieve ontvangsten.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


3. TOEGANG BUNKERMUSEUM Wn 12H

3.1 Bezoeker is uitsluitend gerechtigd het Bunkermuseum Wn 12H te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs.

3.2 Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot Bunkermuseum Wn 12H ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door het Bunkermuseum Wn 12H of een daartoe door het Bunkermuseum Wn 12H bevoegd verklaarde instantie.

3.3 Bezoeker zal op eerste verzoek het Toegangsbewijs tonen aan functionarissen van het Bunkermuseum Wn 12H, bij gebreke waarvan het Bunkermuseum Wn 12H de Bezoeker de toegang tot het Bunkermuseum Wn 12H kan ontzeggen.

3.4 Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het Toegangsbewijs/Entreeticket voordat hij/zij het Bunkermuseum Wn 12H heeft betreden.

3.5 Tickets zijn geldig tot een jaar na uitgifte.

3.6 Een Toegangsbewijs/Entreeticket kan niet worden geruild.

3.7 Het Bunkermuseum Wn 12H is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Bunkermuseum Wn 12H. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.


4. VERBLIJF IN HET BUNKERMUSEUM Wn 12H

4.1 Het verblijf van Bezoeker in het Bunkermuseum Wn 12H is voor eigen rekening en risico.

4.2 Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in het Bunkermuseum Wn 12H gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot museumbezoek geldende regels. Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van het Bunkermuseum Wn 12H gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot het √Gebouw worden ontzegd zonder dat het Bunkermuseum Wn 12H tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.

4.3 Het meenemen van tassen groter dan 30x30x30 cm en het dragen van andere grote objecten is niet toegestaan. Objecten tot een omvang groter dan het opgegeven formaat en niet uitvouwbaar dient de bezoeker af te geven bij de garderobe. Objecten van een grotere omvang kan het Bunkermuseum Wn 12H weigeren te bewaren. Het Bunkermuseum Wn 12H aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door Bezoeker in bewaring zijn gegeven.

4.4 Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door een (soortgelijk) object, dat hij/zij in strijd met het bepaalde in bepaling 4.3 heeft meegenomen in het Bunkermuseum Wn 12H.

4.5 Het Bunkermuseum Wn 12H is gerechtigd Bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan het Bunkermuseum Wn 12H c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door Bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot het Bunkermuseum Wn 12H voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. Het Bunkermuseum Wn 12H kan in ieder geval deze Bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in lid 6 van dit artikel 4. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

4.6 In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is het Bunkermuseum Wn 12H gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de staf van het Bunkermuseum Wn 12H. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. De Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij het Bunkermuseum Wn 12H verlaat.


5. GEDRAGSCODE

5.1 Bezoeker zal in het Bunkermuseum Wn 12H:

a. geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen;

  b. andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder gebruik van mobiele telefoons en overige geluidsapparatuur);

  c. niet roken;

  d. geen etenswaren nuttigen, uitgezonderd in het café/restaurant;

  e. geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan; ouders dan wel docenten of begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen het museum alleen onder begeleiding bezoeken;

  g. Bij het maken van foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven rekening houden met overige bezoekers. Gemaakte foto’s, video- en filmopnamen mogen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Voor commercieel gebruik zie 5.3;

  h. niet tekenen of schilderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bunkermuseum Wn 12H. Bezoeker kan zich hiervoor wenden tot de informatiebalie in de Centrale Hal.

5.2 Ouders dan wel docenten of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.

5.3 In het Bunkermuseum Wn 12H gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bunkermuseum Wn 12H.


6. RESTITUTIE

6.1 De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door het Bunkermuseum Wn 12H aan Bezoeker:

  a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Bunkermuseum Wn 12H;

  b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het Bunkermuseum Wn 12H, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;

  c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (onder andere molest), diefstal;

  d. schade veroorzaakt door andere bezoekers;

  e. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;

  f. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Bunkermuseum Wn 12H.


7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Het Bunkermuseum Wn 12H is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van het Bunkermuseum Wn 12H

en wel

  a. tot maximaal het door de verzekeraar van het Bunkermuseum Wn 12H aan het Bunkermuseum Wn 12H ter zake van de schade uitgekeerde bedrag, dan wel

  b. de ter zake van de schade door een derde aan het Bunkermuseum Wn 12H uitgekeerde vergoeding.

7.2 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Bunkermuseum Wn 12H in geen geval meer bedragen dan de onder lid 1 van dit artikel 7 beschreven schadevergoedingsregeling.

7.3 Aansprakelijkheid van het Bunkermuseum Wn 12H voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.


8. OVERMACHT

8.1 Als overmacht voor het Bunkermuseum Wn 12H, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Bunkermuseum Wn 12H niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Bunkermuseum Wn 12H zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

8.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Bunkermuseum Wn 12H gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.


9. GEVONDEN VOORWERPEN

9.1 Door Bezoeker in het Bunkermuseum Wn 12H gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de informatiebalie van het Bunkermuseum Wn 12H.

9.2 Het Bunkermuseum Wn 12H zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan het gemeentehuis van Vlieland.

9.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het Bunkermuseum Wn 12H over de status van de vermeende eigenaar is het Bunkermuseum Wn 12H gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.


10. KLACHTENREGELING

10.1 In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een een e-mail te sturen aan info@bunkermuseum12h.nl.

10.2 De klacht van de Bezoeker zal worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.


11. OVERIGE VOORWAARDEN EN TOEPASSELIJK RECHT

11.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het Bunkermuseum Wn 12H.

11.2 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en het Bunkermuseum Wn 12H is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Bunkermuseum Wn 12H voortvloeien worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.